VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

(VOP OBSAHUJÍ SOUČASNĚ INFORMACE PODLE ZÁKONNÝCH USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE SMLUV UZAVÍRANÝCH SPOTŘEBITELEM DISTATNČNÍM ZPŮSOBEM [INFORMACE O PRODEJI NA DÁLKU])

Stav: 25.10.2016

§ 1 Rozsah platnosti

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí ve svém aktuálním znění pro online vznikající smluvní vztah mezi společnosti Hirmer Grosse Grössen Online GmbH (Hirmer), identifikační číslo DE 178128961, se sídlem Stahlgruberring 20, 81829 Mnichov, Německo (dále jen „společnost Hirmer“) a objednatelem zboží z online obchodu společnosti Hirmer.

Všeobecné obchodní podmínky objednatele, které jsou v rozporu s níže uvedenými ustanoveními nebo se od nich odchylují, se nepoužijí.

§ 2 Sdělení před uzavřením smlouvy

Před uzavření smlouvy, prosím, berte na vědomí následující informace, že

 • 1) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového dle podmínek Vašeho poskytovatele);
 • 2) požadujeme úhradu kupní ceny před převzetím objednaného zboží;
 • 3) neuzavíráme smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění;
 • 4) ceny zboží jsou na webových stránkách společnosti Hirmer uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;
 • 5) máte právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o
  • a. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
  • b. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží (každá dílčí objednávka se však posuzuje zvlášť jako samostatná objednávka a lhůta pro odstoupení závisí u každé dílčí objednávky na okamžiku převzetí zboží);
  • c. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;
  • d. přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla společnosti Hirmer, příp. může využít formulář pro odstoupení od smlouvy na stránkách společnosti Hirmer;
 • 6) nemůžete odstoupit od smlouvy:
  • a. o poskytování služeb, které jsme poskytnuli s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  • b. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na naší vůli a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  • c. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle Vašeho pokynu nebo pro Vaši osobu;
  • d. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
  • e. o opravě nebo údržbě provedené v místě Vámi určeném na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
  • f. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které jste z obalu vyňali a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
 • 7) v případě odstoupení od smlouvy ponesete náklady spojené s navrácením zboží, ovšem pouze nebudete-li postupovat dle instrukcí zaslanými Vám spolu s objednaným zbožím;
 • 8) máte povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
 • 9) v případě, že máte stížnost, může tuto uplatnit přes kontaktní formulář zde, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru (§ 18).

§ 3 Uzavření smlouvy, přístupnost smluvních údajů po uzavření smlouvy

Zboží lze objednat výlučně na domovské stránce společnosti Hirmer (www.hirmer-velke-velikosti.cz).

Poté, co jako objednatel na výše uvedené domovské stránce vyberete všechno zboží, které chcete získat, pomocí položky menu „do košíku“, následně uvedete údaje o sobě, které jsou pro objednávku zboží nezbytné, a případnou odlišnou dodací adresu a ve třetím kroku zvolíte jeden z možných způsobů platby (srov. § 5), jsou veškeré tyto údaje ještě jednou úplně zobrazeny v souhrnu. Poté máte možnost veškerá zadání zkontrolovat a případně zadat změny, pokud je to nutné nebo žádoucí. Teprve tehdy, když v následujícím kroku pomocí kliknutí na položku menu „odeslat objednávku“ zboží objednáte, podáváte nabídku ve smyslu § 1732 občanského zákoníku na uzavření kupní smlouvy ve vztahu ke zboží nacházejícímu se v košíku.

E-mailem obdržíte potvrzení přijetí objednávky zboží (potvrzení objednávky). Potvrzení objednávky pro Vás představuje pouze informaci o skutečném doručení objednávky společnosti Hirmer, toto potvrzení přijetí nelze považovat za přijetí smluvní nabídky.

Smlouva mezi Vámi a společností Hirmer vznikne až tehdy, když společnost Hirmer Vaši nabídku do 5 dnů přijme, a to formou zaslání zboží nebo dalšího e-mailu, kterým Vám společnost Hirmer potvrdí expedici zboží (potvrzení o expedici). Přijetím nabídky ze strany Hirmer vznikne kupní smlouva mezi Vámi a společnosti Hirmer pouze co se týče zboží, které je uvedeno v potvrzení o expedici. Zboží ze stejné objednávky, které není uvedeno v potvrzení o expedici, není do kupní smlouvy zahrnuto.

Pokud by zboží nebylo v okamžiku objednávky skladem, avšak by mělo být v příštích dnech opět k dispozici, obdržíte předtím, než zvolíte způsob platby, upozornění na možnost dílčí dodávky. Můžete se pak rozhodnout, zda chcete nabídku ke koupi ohledně části objednávky, kterou lze dodat později, učinit již nyní. Zboží, které bude k dispozici později, Vám bude poté zasláno co možná nejdříve formou samostatné dodávky. I v případě dílčích dodávek jsou náklady na expedici (srov. § 5) účtovány pouze jednou (platí se při první dílčí dodávce).

Prosím respektujte, že společnost Hirmer prodává veškeré zboží pouze v běžných spotřebních množstvích. To se vztahuje jak na počet objednaného zboží v rámci jedné objednávky tak na zadání více objednávek stejného zboží, kdy jednotlivé objednávky obsahují běžné spotřební množství.

Společnost Hirmer má právo objednávky nepřijmout. Toto rozhodnutí je na volném uvážení společnosti Hirmer. Pokud společnost Hirmer Vaši smluvní nabídku nepřijme, bude Vás o tom Hirmer neprodleně písemně, možno i e-mailem, informovat. To platí obzvláště také pro objednávky  respektive dodávky do zahraničí. Nepřijetí objednávky Vám nezakládá právo na jakoukoliv náhradu škody spojenou s nepřijetím objednávky.

I po uzavření smlouvy můžete nahlédnout do těchto všeobecných obchodních podmínek, které jsou součástí kupní smlouvy, na domovské stránce společnosti Hirmer na www.hirmer-velke-velikosti.cz, odtud si je vytisknout a/nebo uložit jako dokument PDF lokálně na vhodném datovém nosiči. Pro tisk a uložení lze použít běžnou funkci příslušného programu internetové služby („soubor“, „tisk“ resp. „uložit jako“).

Objednací údaje si můžete ihned po odeslání objednávky vytisknout respektive je zjistit z potvrzení objednávky, které Vám bylo zasláno.

§ 4 Podstatné znaky plnění smlouvy, doba platnosti smlouvy

Po uzavření smlouvy je společnost Hirmer povinna expedovat objednané zboží na dodací adresu uvedenou v objednávce co nejrychleji.

Objednatel je povinen zaplatit cenu zboží a expediční náklady (§ 6).

§ 5 Splatnost kupní ceny, způsoby platby, náklady

Expedice zboží probíhá pouze oproti platbě předem. Pokud nelze objednávku provést, obdržíte předem poskytnutou platbu neprodleně zpět.

Cena za objednané zboží resp. příp. vzniklé expediční náklady (§ 6) jsou splatné s odesláním objednávky. Pokud jste na základě přechodné nedostupnosti požadovaného zboží podle § 3 souhlasili s dodávkou na části, je cena za až později odesílané zboží splatná rovněž s odesláním první části objednávky.

Zboží můžete dle své volby zaplatit:

 • platební kartou (Visa nebo Mastercard)
 • okamžitým převodem (SOFORT platba)
 • PayPalem.

Okamžitý převod (SOFORT) je možný v Německu, Rakousku, na Slovensku a České republice.

Smluvní strany sjednávají zákaz jednostranného zápočtu vzájemných pohledávek.

Smluvní strany sjednávají, že vylučují aplikaci zadržovacího práva při vzniku případných budoucích pohledávek po splatnosti, vyjma toho upraveného dle § 1832 odst. 4 občanského zákoníku.

Při volbě způsobu platby "PayPal" je platba realizována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucemburk, přičemž platí podmínky používání PayPal, k nahlédnutí na www.paypal.com

§ 6 Dodávka, expediční náklady, nesení rizika, ujednání o nákladech na vrácení

Zboží je expedováno ze skladu Hirmer Grosse Grössen, sídlo v: Stahlgruberring 20, 81829 Mnichov, Německo. Objednané zboží je na dodací adresu uvedenou v objednávce (zasílací adresa) expedováno co nejrychleji. Prodlení a dodatečné náklady na základě komplikací spojených s doručením zboží na zasílací adresu, jdou k tíži objednatele. Pokud se společnost Hirmer ocitne v prodlení z důvodů, za které odpovídá Hirmer, platí pro omezení odpovědnosti úprava v § 15.

Dodávka je realizována kvalifikovanou doručovací službou. V současné době je to DHL. Společnost Hirmer si vyhrazuje z ekonomických důvodů doručovací službu změnit.

Při doručování v České republice účtuje Hirmer expediční náklady ve výši 250,- Kč vč. DPH za objednávku, nezávisle na kupní ceně. U dílčích objednávek jsou expediční náklady účtovány pouze jednou.

Pro nebezpečí zničení, ztráty, odcizení nebo poškození zboží platí zákonná úprava.

Pokud využijete svého práva na odstoupení, hradíte náklady spojené s vrácením zboží.

Nebezpečí škody přechází na zákazníka převzetím věci.

§ 7 Výhrada vlastnictví

U zákazníků si vyhrazujeme vlastnictví kupované věci až do úplného zaplacení fakturované částky. Odpovídající zajišťovací práva jsou převoditelná na třetí osoby. Pokud je zákazník vůči nám v prodlení s některými platebními závazky, stávají se veškeré závazky zákazníka splatnými první den prodlení.

§ 8 Právo na odstoupení a poučení o odstoupení

Máte právo od této smlouvy odstoupit do čtrnácti dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení činí čtrnáct dnů ode dne, kdy jste Vy nebo Vámi pověřená třetí osoba, která není přepravcem, převzali zboží. Pro zboží, které bylo objednáno jednotně a dodáno zvlášť, činí lhůta pro odstoupení čtrnáct dnů ode dne, kdy jste Vy nebo Vámi pověřená třetí osoba, která není přepravcem, převzali poslední zboží.

Za účelem výkonu Vašeho práva na odstoupení, nás kontaktuje na:

Hirmer Grosse Grössen Online GmbH
Stahlgruberring 20
81829 Mnichov, Německo
Zákaznická linka Hirmer Grosse Grössen: +420 228 880 175
pondělí - pátek 9:00 - 18:00 hod.
E-Mail: [email protected]

kde musíte prostřednictvím jednoznačného prohlášení (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) informovat o Vašem rozhodnutí od této smlouvy odstoupit. Můžete také elektronicky vyplnit a zaslat formulář o odstoupení na naší webové stránce. Pokud využijete této možnosti, zašleme Vám ihned (např. e-mailem) potvrzení o doručení takového odstoupení. Pro dodržení lhůty k odstoupení postačuje, když sdělení o výkonu práva na odstoupení odešlete poslední den lhůty k odstoupení.

Zde najdete formulář pro odstoupení pro Hirmer Velké Velikosti jako PDF.

Následky odstoupení

Pokud od této smlouvy odstoupíte, jsme povinni Vám neprodleně a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno sdělení o Vašem odstoupení od této smlouvy, vrátit veškeré platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně dodacích nákladů (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých z toho, že jste zvolili jiný způsob dodání než námi nabízené, nejvýhodnější standardní dodání). Pro tuto zpětnou platbu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili při původní transakci, ledaže by bylo s Vámi výslovně sjednáno něco jiného; v žádném případě Vám za tuto zpětnou platbu nebudou účtovány poplatky. Můžeme zpětnou platbu odmítnout do doby, než obdržíme zpět zboží nebo než nám poskytnete důkaz, že jste zboží zaslali zpět, podle toho, který okamžik nastane dřív.

Zboží jste povinni neprodleně a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jste nás informovali o odstoupení od této smlouvy, zaslat nebo předat na následující adresu:

Hirmer Grosse Grössen Online GmbH
Onlineshop
Stahlgruberring 20
81829 Mnichov, Německo

Lhůta je dodržena, když zboží před uplynutím lhůty čtrnácti dnů odešlete. Hradíme náklady na vrácení zboží, ovšem pouze budete-li postupovat dle instrukcí zaslanými Vám spolu s objednaným zbožím. Neneseme náklady za expresní zaslání zboží zpět či jiný způsob zaslání zboží nežli poštou.

Vy odpovídáte za případnou ztrátu hodnoty zboží pouze v případě, že je tato ztráta hodnoty způsobena manipulací se zbožím, která není nutná ke kontrole charakteru, vlastností a funkčnosti zboží.

Pokud nám vrátíte zboží během lhůty pro odstoupení bez udání důvodů, budeme to považovat za výkon Vašeho práva na odstoupení.

§ 9 Vrácení kupní ceny

Pokud máte vůči společnosti Hirmer na základě odstoupení nárok na náhradu ve výši kupní ceny, protože jste ji již uhradili, sdělte nám prosím současně s odstoupením resp. s vrácením zboží Vaše bankovní spojení. U účtů, které nejsou vedeny v Německu, je nutné uvést také BIC a IBAN banky, která vede účet. Společnost Hirmer poukáže odpovídající částku na uvedený účet do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Za včasné se považuje zadání platebního příkazu ze strany Hirmer ve lhůtě. Pokud se společnost Hirmer z důvodů, za které odpovídá, ocitne v prodlení, platí pro omezení odpovědnosti úprava pod § 15.

§ 10 Odpovědnost za vady a záruční podmínky

Zákazníkům odpovídáme za to, že věc při převzetí nemá vady, zejména pak, že v době, kdy jste věc převzali,

 • a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které jsme my nebo výrobce popsali nebo které jste spravedlivě očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 • b) se věc hodí k účelu, který pro její použití uvádíme nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
 • c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
 • d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Jste oprávněni uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

 • a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 • b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
 • c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí zákazníkem; nebo
 • d) vyplývá-li to z povahy věci.

Záruční doba poskytována zákazníkům trvá 24 měsíců. Záruční doba běží od odevzdání věci zákazníkovi; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Zákazník nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na zákazníka vnější událost.

Pro záruku platí zákonná ustanovení. Ze záruky jsou vyjmuty škody způsobené běžným opotřebením, neodborným užíváním a nedostatečnou nebo chybnou péčí.

V případě záruky se prosím obracejte na:

Hirmer Grosse Grössen Online GmbH
Stahlgruberring 20
81829 Mnichov, Německo
Telefon: +420 228 880 175
E-Mail: [email protected]

§ 11 Daň z přidané hodnoty a měna

Veškeré ceny obsahují zákonnou daň z přidané hodnoty. Měna platná na www.hirmer-velke-velikosti.cz je koruna česká.

§ 12 Oznamování

Do těchto VOP v jejich aktuálním znění jakož i do veškerých jiných oznámení týkajících se zboží lze nahlédnout na domovské stránce uvedené v § 3.

§ 13 Firemní údaje

K hlavní obchodní činnosti Hirmer Grosse Grössen Online GmbH (Hirmer) patří obchod a prodej pánského ošacení a doplňků.

Firemní údaje podrobně:

Hirmer Grosse Grössen Online GmbH
Stahlgruberring 20
81829 Mnichov, Německo
Telefon: +420 228 880 175
E-Mail: [email protected]

Obchodní vedení:
Andreas Bernkopf
Frank Troch

HRB 186877, sídlo Mnichov, Německo
Okresní soud Mnichov, Německo

DIČ.:
DE 178128961, CZ683933710

§ 14 Vyloučení odpovědnosti za cizí odkazy

Hirmer Grosse Grössen odkazuje na svých stránkách formou linků na jiné stránky na internetu. Pro všechny tyto linky platí: Hirmer Grosse Grössen výslovně prohlašuje, že společnost Hirmer Grosse Grössen nemá žádný vliv na tvorbu a obsah stránek, na které odkazuje. Proto se společnost Hirmer Grosse Grössen tímto výslovně distancuje od všech obsahů veškerých stránek třetích osob, na které je odkazováno na www.hirmer-velke-velikosti.cz, a tyto obsahy si nepřisvojuje. Toto prohlášení platí pro zobrazené linky a pro všechny obsahy stránek, ke kterým linky vedou.

§ 15 Vyloučení odpovědnosti v případě vyšší moci

V případě zásahu vyšší moci či výpadku webových stránek neneseme zodpovědnost za opožděné dodání zboží či jiné prodlení způsobené vyšší mocí.

§ 16 Práva k obrázkům

Práva ke všem obrázkům a grafikám na webové stránce společnosti Hirmer Grosse Grössen náležejí společnosti Hirmer Grosse Grössen nebo partnerům společnosti Hirmer Grosse Grössen. Užití bez výslovného souhlasu není povoleno.

§ 17 Aplikovatelné právo a soudní příslušnost

Pro smluvní vztah, který upravují tyto VOP, platí české právo s vyloučením Vídeňské úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Pro rozhodování o případných sporech souvisejících s aplikací VOP a vztahem společnosti Hirmer jsou příslušné soudy České republiky.

§ 18 Řešení sporů online

Případné spory lze řešit také mimosoudní cestou. Evropská komise poskytuje platformu řešení sporů online (OS), kterou naleznete na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS Taktéž mohou spotřebitelé kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je v České republice Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde.

§ 19 Závěrečná ustanovení

Hirmer Grosse Grössen je oprávněna zasílat smluvně relevantní a smluvně účinnou komunikaci, jako např. přijetí smlouvy, právně závazně elektronickou cestou (e-mail) na e-mailovou adresu uvedenou objednatelem v rámci online objednávky.